0976273818

Nong dũa nha khoa

Xuất xứ: Mani
Nước sản xuất: Nhật
Đóng gói: Vỉ 6 cây